Koordynaty 49.0858N 19.3703E
Uwagi Ružomberok PREVADZKA 123,500 http://letisko.zssos.sk