Koordynaty 48.9408N 20.5339E
Uwagi LETISKO 123,500