Koordynaty 49.3339N 21.5703E
Uwagi LETISKO 123,400