Koordynaty 50.2963N 14.272E
Uwagi u kostelíka sv. Klementa