Koordynaty 48.9969N 18.1922E
Uwagi LETISKO 123,500