Koordynaty 48.0761N 18.1136E
Uwagi Surany LETISKO 123,550 www.lzsy.sk/